موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نمایشگاه ها

Gitex 2000 Elecit 2003 Elecit 2005 Elecit 2007 Elecomp 2008 Elecomp 2009
Elecit 2011 Elecit 2012 Autocom 2013 اولین جشنواره فنی مهندسی Elecit 2014 دومین جشنواره فنی مهندسی
دومین جشنواره فنی مهندسی