موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نفت سازه اردکان