موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

بخشداری اردکان