موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

شیرینی سازی سنتی اردکان – حاج خلیفه رهبر