موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

به مشاوره نیاز دارید؟

خدمات حساب رایانه

روند تولید نرم افزار ها

باید گفت که مشتری های و دریافت کنند گان خدمات هر شرکت بهترین معرفی برای آن شرکت می باشند . شرکت فنی و مهندسی حساب رایانه, با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در تهیه و تولید نرم افزار های حسابداری برای ارگان های دولتی و خصوصی یکی از پیشگامان این عرصه می باشد .

 

آنتی ویروس ها

مشتریان

حـــســـاب رایـــانـــه

خدمات مالی و کامپیوتریﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻌﻲ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۲۹ سال تجربه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﮔـﺴﺘﺮﺵ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ انفورماتیکی ، ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ تکنولوژی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰﺍیی دﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داشته ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺪﻓﻲ ﻭﺍﻻ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻱ ﻗﻮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ طی ساﻟﻬﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘـﻴﺶ ﺩﺭ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺑـﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍتی خوﺵ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ منتظر ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ . ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﺗـﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﺯﻧـﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﺑــﺮﺍﻥ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫــﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺭﻭﺯﺍﻓـﺰﻭﻥ ﻣـﺎ ﺩﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻭﺍﻻﺗـﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

اخبار