موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

۱- آسیب شناسی :

• آسیب شناسی فرآیند پیاده سازی استاندارد

• آسیب شناسی گذر زمان

• آسیب شناسی سازمان غیر متعهد

• آسیب شناسی مشاور آماتور

• آسیب شناسی گواهی دهنده ناآشنا

۲- مستندات سازی سیستم مدیریت کیفیت :

• روش های اجرایی مدون

• ساختار و شکل

• مقصود

• دامنه کاربرد

۳- مسئولیت و اختیار :

• شرح فعالیت ها

• سوابق

• پیوست ها

• بازنگری، تصویب و تجدید نظر

• مشخص کردن تغییرات

۴- روش تدوین خطوط راهنمای فرآیند :

• نقشه برداری فرایند (برای مطالعه بیشتر)

۵- پایش

۶- اقدامات اصلاحی

۷- تأئید

۸- مستندسازی