موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

اعضای حساب رایانه

khandandel_
دکتر محسن خندان دل
مدیر عامل
javidi_
مهندس زینب جاویدی
مدیر پشتیبانی و برنامه نویس
149071
مهندس علی خندان دل
مدیر امور هماهنگی
149071
مهندس زهرا ظهوریان
برنامه نویس
Ranjbar
مهندس امیر رنجبر
برنامه نویس
149071
مهندس سارا حکیمی
برنامه نویس
149071
مهندس حسین خندان دل
مدیر فروش و هماهنگی
bagheri
مهندس عیسی باقری
برنامه نویس
149071
مهندس علی کروجی
برنامه نویس