موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

تهیه و استقرار سیستم های مدیریت مالی :

امروزه طراحی و استقرار سیستم های مالی نوین برای هر بنگاه اقتصادی اساسی و حیاتی ترین بخش مدیریتی آن حوزه به شمار می آید .

خدمات مالی حساب رایانه با بهره گیری از توان تخصصی نیروهای کارآمد و کارآزموده شرایط را فراهم می آور تا خدماتی منتیج به بهتریت نتیجه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری مالی برای مدیران را فراهم آورد .

این خدمات به شرح زیر می باشد :

۱- اطلاعات پایه :

 

• تعریف شرکت

• طراحی کدینگ حساب ها

• پیکربندی حساب ها و تفصیلی ها

• طراحی انواع سند

• تعریف دوره مالی

۲- عملیات اجرایی :

 

• صدور اسناد مالی

• مرور حساب های دریافتنی و پرداختنی

• ثبت سفارش خرید و پیش فاکتور

• ثبت صورت حساب تامین کننده بر مبنای سفارش خرید

• تعریف اطلاعات پایه دریافت ها

• ثبت صورت حساب فروش کالا و خدمات مشتری

• تجزیه و تحلیل حساب های دریافتنی

• تعریف پروژه

• تعریف مرکز هزینه

• تعریف اطلاعات پایه دارایی های ثابت

• تعریف روش های استهلاک

• تعریف فرآیندهای بودجه و انجام اصلاحات لازم

• پیکربندی درآمدهای پروژه

• شناسایی دوره ای درآمد و سرمایه

۳- گزارشات :

 

• دفاتر روزنامه – کل – معین – سطح و سرفصل

• طرف حسابهای تجاری و غیر تجاری

• گزارشات متنوع دفاتر

• انتقال اسناد مالی از سایر سیستم ها

• فرایند مغایرت گیری

• ارائه گزارشات مالیاتی

• فرآیند صدور سند تسهیم هزینه

• بستن دوره مالی

• عملیات صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

• گزارش صورت جریان وجوه نقد

• طبقه بندی حساب ها

• تجزیه و تحلیل پروژه ها

• تهیه ترازنامه در سطح پروژه

• پیکربندی هزینه های پروژه

• ترازهای آزمایشی

• ترازنامه

• سود و زیان ( عملکردی – پروژهای – مرکز هزینه ای )