موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

 

در تعریف گروه ها و زیر گروه ها از یک ساختار سه سطحی استفاده می شود که ….

اتوماسیون اداری :

• ثبت گروهها و زیرگروههای متعدد تجاری و غیر تجاری

• امکان ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی

• امکان ورود اطلاعات پرسنلی

• امکان گروهبندی اسناد و مدارک موسسه

• اسکن تصاویر، ارسال و دریافت فاکس

• امکان طراحی و ارائه گزارشات بر مبنای اسناد و مدارک و عملیات پرسنلی