موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

 

با توجه به  تفکیک هزینه های هر واحد یا  کارگاه از واحد دیگر در موسسات چند واحدی این امکان به کاربر داده می شود که واحد ها را از نظر هزینه از یکدیگر تفکیک کند .

حقوق و دستمزد

• ثبت مراکز هزینه و گروههای پرسنلی، ثبت مزایا و کسورات دائمی برای پرسنل

• ثبت حکم حقوقی برای پرسنل، دریافت اطلاعات روزانه از ساعت حضور و غیاب

• ثبت مساعده و صدور و چاپ برگه مرخصی و مأموریت

• صدور یادداشت سند مالی

• طراحی، تهیه، چاپ و ارائه گزارشات لیست جامع حقوق و دستمزد، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست پرداخت، فیش حقوقی به دوصورت، لیست عیدی و کاردکس حقوقی به صورت کلی یا براساس هر شخص انتخابی

• مشخص کردن روش محاسبات هر فرم

• تنظیم جداول مالیاتی و ضرایب هر گروه پرسنلی توسط مدیر سیستم

• تعریف انواع شیفت های کاری بصورت نامحدود

• دائمی کردن ماه جاری یا بازگشت به ماه قبل