موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار خزانه داری حسابان

نرم افزار خزانه داری حسابان

در این پرونده مشخصات بانکها از قبیل اسامی ، دسته چکها ، اسناد پرداختنی و دریافتنی و تضمینی هر بانک ثبت می گردد .

خزانه داری

• پرونده بانکها، تعریف حسابهای تجاری و پس انداز، تعیین اعتبار و ثبت امضاهای مجاز صاحبان سهام

• ثبت مشخصات دسته چک و تعریف اطلاعات اسناد پرداختنی، دریافتنی و تضمینی نزد بانکها

• پرونده صندوق ها و ثبت اطلاعات صندوق دارها

• تعریف اطلاعات دریافت و پرداخت نقدی بانک و صندوق

• ثبت چکهای پرداختی، پاس چک و برگشت چک

• گزارش گیری از چکهای دریافتی و پرداختی با امکان ورود به کاردکس چکها با انتخابها و فیلترهای گوناگون

• انتقال لیست اسناد پرداختی و دریافتی به دوره جدید

• تعریف سطح دسترسی کاربران به بخش های مختلف نرم افزار