موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار سهام حسابان

نرم افزار سهام حسابان

 

محاسبه امتیازهای که به سهماداران تعلق گرفته با توجه به اطلاعاتی که در عملیات جاری وارد گردیده در این منو انجام می گیرد و در گزارشات قابل رویت می باشد.

سهام :

• تعریف گروههای سرمایه و اطلاعات سهامداران

• محاسبه امتیاز سهام و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سهام

• صدور سند مالی عملیات جاری

• طراحی، ارائه و چاپ گزارشات عملکرد، سرجمع یا امتیاز بندی سهامداران

 

• امکان طراحی و ارائه گزارشات بر مبنای اسناد و مدارک و عملیات پرسنلی