موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نمایشگاه ها

 • Elecomp 2009
 • Elecomp 2011
 • Elecit 2011
 • Elecit 2012
 • Autocom 2013
 • Elecit 2014
 • اولین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۳
 • دومین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۴
 • سومین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۵
 • چهارمین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۶
 • پنجمین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۷
 • ششمین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۸
 • هفتمین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۳۹۹
 • هشتمین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۴۰۰
 • نهمین جشنواره روز ملی مهندسی ۱۴۰۱
 • Elecomp 2016
 • صنعت غذا – ایران AgraFood 2021
 • YAPI FUARI TURKEY BUILD ISTANBUL
 • FACKAEINE HYBRID+ ISTANBUL