موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

آزمایشگاه آزما کویر اردکان