موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

آسفالت میثاق