موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان اردکان