موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

تولیدی نگین شمال اردکان