موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

میعادگاه معبود راستین