موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

تعاونی تولید نگین شمال اردکان